Tag Archives: job

Waarom een parttime job?

Hieronder vind je een overzicht van het percentage deeltijds werkenden tegenover alle loontrekkenden per sector.

Deeltijds werkenden tov totaal

Zoals je hier onder kan zien is de motivatie om deeltijds te gaan werken, door de jaren heen erg veranderd. In 1999 werkte bijna 25% van de mensen deeltijds omdat ze geen voltijdse job vonden. In 2014 was dit nog maar een kleine 10%.

In 1999 werkte bijna 26% deeltijds om de zorg van de kinderen op zich te nemen. Sinds 2006 is dit gedaald naar 0%.  Een van de meest opmerkelijke zaken in deze tabel is dat van 1999 tot nu ‘persoonlijke of familiale redenen’ steeds één van de belangrijkste redenen is gebleven.

Het aantal personen die geen voltijdse job wenst is door de jaren heen ook gedaald van 10% naar 7%.

Motivatie van de loontrekkenden om deeltijds te werken

Sollicitatietips

Zelfs als je al veel ervaring hebt met solliciteren zijn er vaak nog wel zaken die je kan verbeteren.
Onderstaande sollicitatietips kunnen een job niet garanderen maar het kan wel zeker je kansen vergroten.

do-dont2

Doen:

 1. Analyseer jezelf; wees daarbij heel eerlijk, gebruik testuitslagen en de mening van anderen. Op die manier krijg je een overzicht van je sterke en je zwakke punten. Zo kan je jezelf beter inschatten en kan je je negatieve punten ombuigen naar sterke punten.
 2. Heb je op deze moment geen werk? Probeer dan minstens 20 uur per week bezig te zijn met solliciteren en oriënteren op de arbeidsmarkt. Zo houd je ook een zekere regelmaat vast die je leven structuur geeft.
 3. Houd bedrijven die reorganiseren of regelmatig rekruteren in het oog en bel de personeelsafdeling om te vragen of er vacatures aankomen. Wil je niet blijven wachten op de perfecte vacature? Dan je ook altijd spontaan solliciteren voor functies die je aanspreken.
 4. Bel altijd voordat je een brief stuurt met de contactpersoon die genoemd wordt in een personeelsadvertentie; stel relevante vragen.
 5. Maak gebruik van je netwerk en vertel zo veel mogelijk mensen dat je een baan zoekt. Post gerust op sociale media over je zoektocht naar werk en gebruik zeker ook LinkedIn.
 6. Neem, zo mogelijk, het telefoonnummer van bedrijven waar je solliciteert op in je telefoon. Zo kan je snel beslissen of je je in de gepaste situatie bevindt om de telefoon op te nemen als ze bellen.
 7. Wanneer een bedrijf je uitnodigt voor een gesprek, zorg dan dat je zo veel mogelijk te weten komt over dat bedrijf voor het gesprek plaatsvindt. Doe dit aan de hand van internet, hun website en sociale media pagina’s.
 8. Word je niet aangenomen? Vraag dan via mail/telefoon naar de reden, welke indruk je hebt gemaakt en of er binnenkort misschien nog andere vacatures te verwachten zijn.

 

Niet doen:

 1. De meest irritante fout die sollicitanten kunnen maken is dat zij de selecteurs schriftelijk, telefonisch of in een gesprek proberen hun mening op te leggen. Denk er aan: overtuigen is iets anders dan bekeren.
 2. Laat in een brief dus al te zelfverzekerde uitspraken als “ik ben geschikt voor de functie” of (nog erger) het irritante “gefeliciteerd, u hebt de meest geschikte kandidaat gevonden!” dus best achterwege.
 3. In plaats van jezelf op te dringen kan je dus beter zeggen/schrijven dat je belangstelling hebt en graag op gesprek wilt komen.
 4. Maak geen cv boordevol irrelevante details. Houd de brief kort en zakelijk. Maximaal 1 kantje voor een brief en 2 voor een cv is een goede richtlijn. Voor meer tips zie 10 tips voor een geslaagd CV.
 5. Solliciteren doe je niet alleen met je brief, maar in je hele presentatie. Gebruik een serieus e-mailadres met je volledige (eigen) naam. Een e-mailadres als babygirl69@hotmail.com werkt voor de meeste banen niet zo goed.
 6. Let op je voicemail. Een grappige voicemail is misschien leuk voor je vrienden, maar misschien stelt je toekomstige werkgever dit minder op prijs.
 7. Probeer tijdens het sollicitatiegesprek niet om het beste of het wenselijke antwoord te geven, maar luister en reageer.
 8. Klaag niet over je (vorige) werkgever en stel de zaken niet anders voor dan ze zijn. Besef ook dat de selecteur contact kan opnemen met je vorige baas.
 9. Je hebt recht op een respectvolle behandeling als sollicitant. Wanneer je het gesprek met een onprettig gevoel verlaat, laat de baan dan schieten. Stel je eens voor dat je elke dag met zo’n gevoel thuiskomt!
Bron:http://www.loopbaanadvies.net/solliciteren/sollicitatietips.php

Opgelet met deeltijds werken

Opgelet met deeltijds werken! De meesten onder jullie zullen weten dat, wie deeltijds werkt, een contract moet hebben van minstens een derde van de uren een fulltime werknemer. Maar uit onderstaand artikel blijkt dat niet iedereen hier van op de hoogte is.

De feiten

Een verkoopster werd aangenomen voor een deeltijdse betrekking van 8 uur per week. Twee jaar later werd ze ontslagen. Ze vorderde tegen haar ex-werkgever de betaling van achterstallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremie, berekend op basis van een tewerkstelling die overeenstemt met een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse betrekking binnen dezelfde sector.

In eerste aanleg willigde de arbeidsrechtbank de vordering van de verkoopster volledig in. Haar ex-werkgever tekende echter beroep tegen het vonnis.

faling-hamer

Velen kennen de minimale deeltijdse arbeidsduur niet

De sluiting van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid is onderworpen aan heel wat formele regels. “De meeste zijn alom gekend”, vertellen Didier Berckmans en Alex Franchimont, advocaten bij Laga. “Zo moet de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld schriftelijk worden opgesteld voor iedere werknemer apart, ten laatste op het moment van de indiensttreding. De arbeidsovereenkomst moet zowel het deeltijdse arbeidsregime als de bedongen uurrooster vermelden, beide dienen tevens in het arbeidsreglement te worden opgenomen.”

“Maar dat bij deeltijdse arbeid ook een minimale arbeidsduur geldt, vergeet men dikwijls. Het is immers zo dat de wekelijkse arbeidsduur voorzien in de arbeidsovereenkomst in principe niet lager mag zijn dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers uit dezelfde categorie binnen de onderneming. Of, bij gebrek aan werknemers uit dezelfde categorie: een derde van de toepasselijke wekelijkse arbeidsduur binnen dezelfde sector. Als een arbeidsovereenkomst een wekelijkse arbeidsduur voorziet die lager is dan deze limiet, dan is het loon verschuldigd op basis van deze limiet. Ook al heeft de werknemer in kwestie minder uren gepresteerd.”

In dit geval werd een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid gesloten voor 8 uur per week. Een voltijdse arbeidsregime in de betrokken sector (zelfstandige winkeliers) bedroeg oorspronkelijk 39 uur week en werd vervolgens verlaagd tot 38 uur week. Het deeltijdse arbeidsregime van 8 uur week was dus onvoldoende. Dit moest dus eigenlijk minimaal 12,7 uur per week zijn.

Sociaal secretariaat krijgt niet de schuld

“De werkgever verdedigde zich door te zeggen dat dit kwam doordat zijn sociaal secretariaat een fout (een “onoverwinnelijke dwaling”) had gemaakt. Hij voerde tevens aan dat zowel zijn sociaal secretariaat als de sociale inspectie, naar wie de betwiste arbeidsovereenkomst was opgestuurd, hierover geen enkele opmerking hebben gemaakt”, aldus advocaten Didier Berckmans en Alex Franchimont.

Het arbeidshof verwierp echter het argument van de werkgever. “Verwijzend naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie, herhaalt het hof dat een zogenaamde onoverwinnelijke dwaling veronderstelt dat aangetoond is dat iedere redelijke en voorzienbare persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, op dezelfde wijze zou hebben gehandeld. Zelfs indien hij slecht geïnformeerd is geweest door een bevoegde persoon kan de werkgever zich niet verschuilen achter de onoverwinnelijke dwaling om zo zijn verplichtingen te ontlopen.”

“De werkgever moet dus het achterstallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremie die gevorderd zijn door zijn ex-verkoopster betalen. Het juridisch kader bij deeltijdse arbeid is dus zeer strikt en het is cruciaal om dit nauwgezet na te leven”, besluiten Didier Berckmans en Alex Franchimont, advocaten bij Laga.

Let dus steeds op bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst en zorg dat beide partijen op de hoogte zijn van de wetgeving rond deeltijds werken.

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/opgelet-met-een-deeltijds-contract/

Maakt deeltijds werken gelukkig?

Uit onderstaand artikel blijkt dat mensen die deeltijds werken zeker niet gelukkiger zijn dan mensen die fulltime werken, integendeel. Wie deeltijds gaat werken omdat hij/zij de job niet graag doet, is er zeker niet mee geholpen. Let wel: Soms is het beter om het even rustiger aan te doen en dan is tijdelijk deeltijds gaan werken misschien wel de juiste oplossing.

Viervijfde of parttime werken, heeft niet alleen voordelen, zo blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Wie deeltijds werkt, is minder tevreden over zijn loopbaan dan wie voltijds werkt.

In België werkt een kwart van de werknemers deeltijds. Voornamelijk vrouwen kiezen voor een kortere werkweek. 44 procent van hen heeft een parttimebaan, tegenover 9 procent van de mannelijke werknemers.

Van deeltijds werk wordt vaak gezegd dat je uiteindelijk toch hetzelfde moet presteren, maar in minder uren. Dat klopt niet altijd volgens het Securex-onderzoek. De helft (48 procent) van de respondenten die deeltijds werken, zegt te veel werk te hebben. Van wie voltijds werkt, klaagt 58 procent over een te hoge werkdruk.

Wie voltijds werkt, presteert ook vaker overuren dan wie deeltijds werkt. Een en ander heeft te maken met het feit dat je niet in elke job hetzelfde of meer kan doen in minder tijd. Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige, leraar of kassierster. Als die deeltijds werken, moet hun werk overgenomen worden door iemand anders.

Minder stress?

Een van de grote voordelen van deeltijds werk is de veel betere balans tussen werk en privé die deze werknemers ervaren. Wie deeltijds werkt, zegt ook minder last te hebben van stress dan wie voltijds werkt. Een belangrijk detail is dat deeltijds werken geen effect heeft op de stress veroorzaakt door het privéleven. De drukke thuisagenda wordt er niet meteen door verlicht.

Deeltijds werken heeft echter ook nadelen. Ook al heeft wie parttime werkt minder last van stress en werkdruk, hij of zij is doorgaans minder tevreden over zijn of haar professionele loopbaan.

Werknemers met een parttime baan vinden dat ze minder kansen krijgen om carrière te maken. Vooral bij kaderleden steekt dit fenomeen de kop op. Bij bedienden en arbeiders speelt dit iets minder.

Daarnaast vinden deeltijdse werknemers dat ze minder de kans krijgen om hun persoonlijke ambities en doelstellingen duidelijk te maken aan hun leidinggevende, en dat ze minder kansen krijgen om opleidingen te volgen.

Even nadenken

Hoewel deeltijdse werknemers niet minder gemotiveerd of betrokken zijn dan hun voltijdse collega’s, zijn ze wel minder ondernemingsgezind. Slechts één op twee (53 procent) heeft op eigen houtje een project gerealiseerd dat verder gaat dan hun job. Bij voltijdse werkers is dit 63 procent.

Volgens Hermina Van Coillie, HR research expert bij Securex, moet ieder voor zichzelf uitmaken of deeltijds werk een goede keuze is. “Je denkt op voorhand best na over de impact van deeltijds werk op professioneel en persoonlijk vlak. Hoe zal je carrière eruit zien? Wat met je loon, je pensioenrechten?”

Wie parttime wil werken omdat hij zijn job niet graag doet, begint er best niet aan. “Dat lost je probleem niet op. Beter is het om (even) minder te werken omdat je meer tijd wil maken voor je gezin of een hobby. Je moet je dan wel afvragen of je loopbaan daar hinder van zal ondervinden, en of je dat erg vindt.”

 

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/deeltijds-werkenden-minder-tevreden-over-loopbaan/

Op zoek naar een parttime job?

Ben jij op zoek naar een deeltijdse job? Dan is hier alvast een artikel met enkele tips om het vinden van een job te vereenvoudigen:

 1. Kalender en planning

Schrijf je dagelijkse to do’s, komende sollicitaties en andere afspraken in één agenda om het overzicht te bewaren. Maak de keuze tussen een papieren agenda of een elektronische (bijvoorbeeld die in je smartphone). Gebruik waar jij je het beste bij voelt maar zorg dat alles netjes op één plek staat ingepland zodat je niets uit het oog verliest.

kalender

 1. Contactpersonen bijhouden

Tijdens het zoeken naar een job ontmoet je veel mensen en doe je veel opzoekingswerk. Het is dus geen overbodige luxe om een lijst van contactpersonen bij te houden. Maak een lijst van je referenties, tussenpersonen en recruiters. Indien je telefoonnummers hebt zet je die best ook meteen in je gsm. Zo kom je niet voor verrassingen te staan wanneer hij/zij je opbelt.

Om ervoor te zorgen dat je je ook maanden later nog herinnert wie deze persoon is, kan je er best bij noteren waar je hem of haar ontmoet hebt, wie jullie eventueel aan elkaar heeft voorgesteld, de contactinformatie, voor welk bedrijf ze werken, welke functie ze daar uitoefenen, en ook welke bijdrage ze hebben geleverd aan je zoektocht.

Je kan deze personen na je zoektocht ook een bedankje sturen, dat is een leuke extra en wordt zeker geapprecieerd. Afhankelijk van de methode die je verkiest, kan je gewoon een papieren systeem gebruiken, een Excel-lijst, adresboek of zelfs een gewoon notieboekje.

 1. Snel overzicht sollicitaties

Het is van groot belang om snel een overzicht te hebben bij welke bedrijven en voor welke functies je gesolliciteerd hebt. Maak dus een overzicht met alle cruciale informatie in een simpel Word- of Excelbestand. Niets zo gênant als opgebeld worden en niet meer weten dat je voor die functie gesolliciteerd hebt.

Het zorgt ook voor tijdswinst in je voorbereiding als je moet gaan solliciteren.

Vergeet in dat document zeker ook niet elke keer de link naar de online vacature toe te voegen, de datum van het doorzenden van je CV, de datum van je eerste gesprek, de opvolgmomenten en reacties, de contactpersonen die je kent binnen het bedrijf waar je solliciteert etc. Het voorkomt niet alleen dat je twee keer voor dezelfde job solliciteert, het bespaart je ook tijd door alle info over een bepaalde openstaande vacature op één plaats te bewaren. Je zal dus geen tijd verliezen doordat je moet gaan zoeken op welke site je de vacature gevonden hebt, wanneer je die mail met je CV verstuurde, of wie je contactpersoon bij dat bedrijf is. Het neemt enkel wat tijd in beslag om bij te houden, maar het levert je uiteindelijk meer tijd op.

 1. Bestands- en e-mailbeheer

Nadat je voor een aantal vacatures gesolliciteerd hebt, zal je vanzelf een aantal versies van je CV en motivatiebrief op je computer hebben staan. Het is immers van belang dat je je CV aanpast naargelang voor welke job je solliciteert. Om zicht te blijven hebben op al die bestanden kan je er best voor zorgen dat je al je sollicitatiemateriaal in specifieke aparte folders bewaart. Daarnaast maak je best een strategie op voor de naamgeving van je documenten, zodat je makkelijk de juiste bestanden kan terugvinden.

E-mail-beheer is op dat vlak ook een meerwaarde. Bewaar alle mails die te maken hebben met je zoektocht naar een nieuwe job in een specifieke folder en maak eventueel een folder per vacature aan. Dit kan je zowel in je mailprogramma zelf doen, of je kan je mails kopiëren naar een map op je pc. Op deze manier voorkom je dat je waardevolle informatie over een vacature verliest, of dat je niet meer weet welke vaardigheden of hobby’s je op dat specifiek CV hebt gezet.

download

 1. Vraag raad aan een ervaren professional

Iedereen heeft ooit minstens eenmaal moeten solliciteren, en bij velen ging het anders dan verwacht. Waarom dan geen raad vragen aan iemand die al wat meer ervaring heeft met solliciteren? Misschien ken je wel iemand die al veel sollicitatiewatertjes doorzwommen heeft. Kijk eens rond in je familie, vriendenkring of vraag raad aan ex-medestudenten. Misschien hebben zij wel enkele nuttige tips om je kansen te verhogen!

Hou rekening met deze tips en je hebt de juiste job in no time gevonden!

Met dank voor de tips aan de VDAB en loopbaancoach Annelies Quaegebeur

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/5-tips-om-het-vinden-van-een-job-te-vereenvoudigen/

Gevolgen combinatie twee jobs

Onderstaand artikel was té interessant om niet te delen.  Op de website van vacature.com vond ik een artikel over de gevolgen van twee halftijdse jobs te combineren. In dit artikel legt David Seghers van SD Worx uit wat de fiscale gevolgen zijn hiervan. 

“Momenteel werk ik voltijds voor één werkgever, maar ik zou liever twee halftijdse jobs combineren. Heeft dit fiscale gevolgen?”

We vroegen het aan David Seghers van SD Worx:

Om na te gaan of, en in welke mate de combinatie van twee halftijdse jobs fiscale gevolgen voor jou zou kunnen hebben, brengen we eerst een paar basisprincipes in herinnering. Om het simpel te houden maken we abstractie van een aantal zaken, zo houden we geen rekening met persoonlijke aftrekken (zoals het huwelijksquotiënt, kinderen ten laste,…),  belastingverminderingen, en dergelijke meer.

Eén werkgever = één voltijdse job

Op het loon dat je verdient moet de werkgever , in principe, de  RSZ-bijdragen (13,07%)  en bedrijfsvoorheffing inhouden. Op zijn beurt stort hij deze bedragen door naar de bevoegde overheidsinstanties. Dit wordt in de praktijk meestal behartigd door de erkende sociale secretariaten. De werkgever blijft weliswaar de eindverantwoordelijke.

We focussen ons in het kader van de bovengestelde vraag op het stuk van de “bedrijfsvoorheffing”.

Bedrijfsvoorheffing
De bedrijfsvoorheffing is eigenlijk een maandelijks voorschot  op de uiteindelijke (eind)belasting die je zal moeten betalen op jouw beroepsinkomsten in de personenbelasting.
Elke werkgever past hiervoor  op jouw loon de regels toe die vervat zitten in de zogenaamde “Bijlage III: Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015”.

Personenbelasting
Op het einde van het jaar worden jouw beroepsinkomsten bij elkaar opgeteld. Op dat bedrag worden, kort samengevat, de progressieve schalen van de personenbelasting losgelaten. Progressief wil zeggen, hoe hoger je inkomen is, hoe hoger je belastingvoet (percentage) en dus, hoe meer belastingen je zal moeten betalen. Van het bedrag dat je na toepassing van die schalen krijgt wordt de bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Normaal gezien weet je dan  hoeveel je nog zal moeten bijbetalen.

Het totale bedrag aan bedrijfsvoorheffing zou in principe ongeveer gelijk moeten zijn met het totale bedrag aan belastingen dat je zou moeten betalen op jouw beroepsinkomsten, in de personenbelasting.  Dat klopt niet altijd in de praktijk.

Twee halftijdse jobs = twee werkgevers: belangrijk fiscaal gevolg

Als je de basisprincipes die we hierboven beschreven hebben, goed in het achterhoofd houdt dan voel je waarschijnlijk de bui al hangen.

Elke werkgever moet o.a. de Bijlage III toepassen op het loon dat je bij hem verdient. Maandelijks wordt dus een voorschot op de eindbelasting aan de fiscus gestort, met name, de bedrijfsvoorheffing. In het geval dat je twee halftijdse jobs hebt, wordt dat nu twee keer (bij elke werkgever afzonderlijk) gedaan aangezien je loon krijgt van twee verschillende werkgevers.

Op het einde van het jaar worden alle beroepsinkomsten in de personenbelasting samengeteld. Op dat bedrag worden dus de progressieve belastingschalen toegepast. Gezien de progressiviteit van de belasting kan het zijn dat je meer dan voorzien zal moeten bijbetalen omdat er globaal gezien niet genoeg bedrijfsvoorheffing werd ingehouden.

Werknemers die meerdere jobs combineren, moeten in het kader van de belastingen dus extra voorzichtig zijn.

Bron: http://www.vacature.com/carriere/werk-leven/Wat-zijn-de-gevolgen-van-twee-jobs-te-combineren

Rechten als deeltijds werknemer

Wat zijn nu juist je rechten als deeltijds werknemer? Het is niet altijd even gemakkelijk om te weten waar je recht op hebt en wat het verschil is tussen deeltijds en voltijds werken. Om die onduidelijkheid de wereld uit te helpen vind je hieronder een overzichtje van de belangrijkste rechten als parttimer:

 1. Geen discriminatie

Als deeltijds werknemer moet je evenveel verdienen per uur als een voltijdse collega.  Je hebt net als je voltijdse collega’s recht op klein verlet (verlof bij een overlijden of huwelijk van familielid, zie het arbeidsreglement in je bedrijf) tijdens dagen waarop je normaal gezien zou werken. Werk je met een vast uurrooster en valt een (vervangende) feestdag samen met een dag waarop je normaal werkt, dan heb je recht op die feestdag.

Werk je met een veranderlijk uurrooster, dan heb je voor een feestdag die niet samenvalt met je werkdag recht op de betaling van een forfaitair loon (vast bedrag) dat volgens bijzondere regels berekend wordt. Je hebt recht op betaald verlof in verhouding tot je uurrooster. Ga je minder uren werken, dan zal je ook minder verlofdagen hebben dan voorheen.

 1. Recht op een arbeidscontract

Je hebt recht op een schriftelijk arbeidscontract voor je deeltijds werk. Dit moet in orde zijn ten laatste op de dag dat je begint te werken. Dit contract moet vermelden hoeveel werkuren je zal presteren en wat je specifieke uurrooster zal zijn. Dit werkrooster moet ook in het arbeidsreglement opgenomen worden. Heb je een veranderlijk uurrooster (waarbij de werkuren en werkdagen niet op voorhand zijn gekend) dan moet: in je contract alleen de gemiddelde arbeidsduur staan voor een bepaalde periode (doorgaans maximum één trimester), en niet de specifieke uren en dagen waarop je werkt; je minstens 5 dagen op voorhand geïnformeerd worden over je uurrooster.

Als je uurrooster niet tijdig bekend gemaakt werd, wordt er nadien aangenomen dat je voltijds werkte (en dit voor de volledige duur van je arbeidscontract). Het is aan de werkgever om aan te tonen dat je toch slechts deeltijds gewerkt hebt.

 1. Minimale arbeidsduur

Je werkgever moet je wekelijks minstens 1/3de van een voltijds uurrooster laten werken. Elke prestatie moet minstens 3 opeenvolgende uren duren (een dag kan wel verschillende prestaties omvatten, bijv. 3 uur ’s morgens en 3 uur ’s avonds).

Hiervan kan enkel afgeweken worden bij collectieve arbeidsovereenkomst of Koninklijk Besluit. Dit is ondermeer het geval voor schoonmakers, handelsvertegenwoordigers, huispersoneel of voor wie werkt bij de openbare diensten. Ook wanneer je een vast uurrooster krijgt van minstens 4 uur per prestatie kan afgeweken worden van de regel dat je minstens 1/3de van een voltijds uurrooster krijgt.

 1. Vervoerskosten

Je hebt recht op – verhoudingsgewijs – dezelfde bijdrage vanwege je werkgever als de voltijdse werknemers. Maak je gebruik van het openbaar vervoer, weet dan dat er speciale abonnementen bestaan voor deeltijdse werknemers die niet elke dag werken.

Wens je nog wat meer informatie over de rechten en plichten als deeltijds werknemer? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid of lees dit document eens door.

Bron:Abvv