Tag Archives: arbeid

Opgelet met deeltijds werken

Opgelet met deeltijds werken! De meesten onder jullie zullen weten dat, wie deeltijds werkt, een contract moet hebben van minstens een derde van de uren een fulltime werknemer. Maar uit onderstaand artikel blijkt dat niet iedereen hier van op de hoogte is.

De feiten

Een verkoopster werd aangenomen voor een deeltijdse betrekking van 8 uur per week. Twee jaar later werd ze ontslagen. Ze vorderde tegen haar ex-werkgever de betaling van achterstallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremie, berekend op basis van een tewerkstelling die overeenstemt met een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse betrekking binnen dezelfde sector.

In eerste aanleg willigde de arbeidsrechtbank de vordering van de verkoopster volledig in. Haar ex-werkgever tekende echter beroep tegen het vonnis.

faling-hamer

Velen kennen de minimale deeltijdse arbeidsduur niet

De sluiting van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid is onderworpen aan heel wat formele regels. “De meeste zijn alom gekend”, vertellen Didier Berckmans en Alex Franchimont, advocaten bij Laga. “Zo moet de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld schriftelijk worden opgesteld voor iedere werknemer apart, ten laatste op het moment van de indiensttreding. De arbeidsovereenkomst moet zowel het deeltijdse arbeidsregime als de bedongen uurrooster vermelden, beide dienen tevens in het arbeidsreglement te worden opgenomen.”

“Maar dat bij deeltijdse arbeid ook een minimale arbeidsduur geldt, vergeet men dikwijls. Het is immers zo dat de wekelijkse arbeidsduur voorzien in de arbeidsovereenkomst in principe niet lager mag zijn dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers uit dezelfde categorie binnen de onderneming. Of, bij gebrek aan werknemers uit dezelfde categorie: een derde van de toepasselijke wekelijkse arbeidsduur binnen dezelfde sector. Als een arbeidsovereenkomst een wekelijkse arbeidsduur voorziet die lager is dan deze limiet, dan is het loon verschuldigd op basis van deze limiet. Ook al heeft de werknemer in kwestie minder uren gepresteerd.”

In dit geval werd een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid gesloten voor 8 uur per week. Een voltijdse arbeidsregime in de betrokken sector (zelfstandige winkeliers) bedroeg oorspronkelijk 39 uur week en werd vervolgens verlaagd tot 38 uur week. Het deeltijdse arbeidsregime van 8 uur week was dus onvoldoende. Dit moest dus eigenlijk minimaal 12,7 uur per week zijn.

Sociaal secretariaat krijgt niet de schuld

“De werkgever verdedigde zich door te zeggen dat dit kwam doordat zijn sociaal secretariaat een fout (een “onoverwinnelijke dwaling”) had gemaakt. Hij voerde tevens aan dat zowel zijn sociaal secretariaat als de sociale inspectie, naar wie de betwiste arbeidsovereenkomst was opgestuurd, hierover geen enkele opmerking hebben gemaakt”, aldus advocaten Didier Berckmans en Alex Franchimont.

Het arbeidshof verwierp echter het argument van de werkgever. “Verwijzend naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie, herhaalt het hof dat een zogenaamde onoverwinnelijke dwaling veronderstelt dat aangetoond is dat iedere redelijke en voorzienbare persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, op dezelfde wijze zou hebben gehandeld. Zelfs indien hij slecht geïnformeerd is geweest door een bevoegde persoon kan de werkgever zich niet verschuilen achter de onoverwinnelijke dwaling om zo zijn verplichtingen te ontlopen.”

“De werkgever moet dus het achterstallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremie die gevorderd zijn door zijn ex-verkoopster betalen. Het juridisch kader bij deeltijdse arbeid is dus zeer strikt en het is cruciaal om dit nauwgezet na te leven”, besluiten Didier Berckmans en Alex Franchimont, advocaten bij Laga.

Let dus steeds op bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst en zorg dat beide partijen op de hoogte zijn van de wetgeving rond deeltijds werken.

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/opgelet-met-een-deeltijds-contract/

Gevolgen combinatie twee jobs

Onderstaand artikel was té interessant om niet te delen.  Op de website van vacature.com vond ik een artikel over de gevolgen van twee halftijdse jobs te combineren. In dit artikel legt David Seghers van SD Worx uit wat de fiscale gevolgen zijn hiervan. 

“Momenteel werk ik voltijds voor één werkgever, maar ik zou liever twee halftijdse jobs combineren. Heeft dit fiscale gevolgen?”

We vroegen het aan David Seghers van SD Worx:

Om na te gaan of, en in welke mate de combinatie van twee halftijdse jobs fiscale gevolgen voor jou zou kunnen hebben, brengen we eerst een paar basisprincipes in herinnering. Om het simpel te houden maken we abstractie van een aantal zaken, zo houden we geen rekening met persoonlijke aftrekken (zoals het huwelijksquotiënt, kinderen ten laste,…),  belastingverminderingen, en dergelijke meer.

Eén werkgever = één voltijdse job

Op het loon dat je verdient moet de werkgever , in principe, de  RSZ-bijdragen (13,07%)  en bedrijfsvoorheffing inhouden. Op zijn beurt stort hij deze bedragen door naar de bevoegde overheidsinstanties. Dit wordt in de praktijk meestal behartigd door de erkende sociale secretariaten. De werkgever blijft weliswaar de eindverantwoordelijke.

We focussen ons in het kader van de bovengestelde vraag op het stuk van de “bedrijfsvoorheffing”.

Bedrijfsvoorheffing
De bedrijfsvoorheffing is eigenlijk een maandelijks voorschot  op de uiteindelijke (eind)belasting die je zal moeten betalen op jouw beroepsinkomsten in de personenbelasting.
Elke werkgever past hiervoor  op jouw loon de regels toe die vervat zitten in de zogenaamde “Bijlage III: Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015”.

Personenbelasting
Op het einde van het jaar worden jouw beroepsinkomsten bij elkaar opgeteld. Op dat bedrag worden, kort samengevat, de progressieve schalen van de personenbelasting losgelaten. Progressief wil zeggen, hoe hoger je inkomen is, hoe hoger je belastingvoet (percentage) en dus, hoe meer belastingen je zal moeten betalen. Van het bedrag dat je na toepassing van die schalen krijgt wordt de bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Normaal gezien weet je dan  hoeveel je nog zal moeten bijbetalen.

Het totale bedrag aan bedrijfsvoorheffing zou in principe ongeveer gelijk moeten zijn met het totale bedrag aan belastingen dat je zou moeten betalen op jouw beroepsinkomsten, in de personenbelasting.  Dat klopt niet altijd in de praktijk.

Twee halftijdse jobs = twee werkgevers: belangrijk fiscaal gevolg

Als je de basisprincipes die we hierboven beschreven hebben, goed in het achterhoofd houdt dan voel je waarschijnlijk de bui al hangen.

Elke werkgever moet o.a. de Bijlage III toepassen op het loon dat je bij hem verdient. Maandelijks wordt dus een voorschot op de eindbelasting aan de fiscus gestort, met name, de bedrijfsvoorheffing. In het geval dat je twee halftijdse jobs hebt, wordt dat nu twee keer (bij elke werkgever afzonderlijk) gedaan aangezien je loon krijgt van twee verschillende werkgevers.

Op het einde van het jaar worden alle beroepsinkomsten in de personenbelasting samengeteld. Op dat bedrag worden dus de progressieve belastingschalen toegepast. Gezien de progressiviteit van de belasting kan het zijn dat je meer dan voorzien zal moeten bijbetalen omdat er globaal gezien niet genoeg bedrijfsvoorheffing werd ingehouden.

Werknemers die meerdere jobs combineren, moeten in het kader van de belastingen dus extra voorzichtig zijn.

Bron: http://www.vacature.com/carriere/werk-leven/Wat-zijn-de-gevolgen-van-twee-jobs-te-combineren