Tag Archives: Wetgeving

Opgelet met deeltijds werken

Opgelet met deeltijds werken! De meesten onder jullie zullen weten dat, wie deeltijds werkt, een contract moet hebben van minstens een derde van de uren een fulltime werknemer. Maar uit onderstaand artikel blijkt dat niet iedereen hier van op de hoogte is.

De feiten

Een verkoopster werd aangenomen voor een deeltijdse betrekking van 8 uur per week. Twee jaar later werd ze ontslagen. Ze vorderde tegen haar ex-werkgever de betaling van achterstallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremie, berekend op basis van een tewerkstelling die overeenstemt met een derde van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse betrekking binnen dezelfde sector.

In eerste aanleg willigde de arbeidsrechtbank de vordering van de verkoopster volledig in. Haar ex-werkgever tekende echter beroep tegen het vonnis.

faling-hamer

Velen kennen de minimale deeltijdse arbeidsduur niet

De sluiting van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid is onderworpen aan heel wat formele regels. “De meeste zijn alom gekend”, vertellen Didier Berckmans en Alex Franchimont, advocaten bij Laga. “Zo moet de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld schriftelijk worden opgesteld voor iedere werknemer apart, ten laatste op het moment van de indiensttreding. De arbeidsovereenkomst moet zowel het deeltijdse arbeidsregime als de bedongen uurrooster vermelden, beide dienen tevens in het arbeidsreglement te worden opgenomen.”

“Maar dat bij deeltijdse arbeid ook een minimale arbeidsduur geldt, vergeet men dikwijls. Het is immers zo dat de wekelijkse arbeidsduur voorzien in de arbeidsovereenkomst in principe niet lager mag zijn dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers uit dezelfde categorie binnen de onderneming. Of, bij gebrek aan werknemers uit dezelfde categorie: een derde van de toepasselijke wekelijkse arbeidsduur binnen dezelfde sector. Als een arbeidsovereenkomst een wekelijkse arbeidsduur voorziet die lager is dan deze limiet, dan is het loon verschuldigd op basis van deze limiet. Ook al heeft de werknemer in kwestie minder uren gepresteerd.”

In dit geval werd een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid gesloten voor 8 uur per week. Een voltijdse arbeidsregime in de betrokken sector (zelfstandige winkeliers) bedroeg oorspronkelijk 39 uur week en werd vervolgens verlaagd tot 38 uur week. Het deeltijdse arbeidsregime van 8 uur week was dus onvoldoende. Dit moest dus eigenlijk minimaal 12,7 uur per week zijn.

Sociaal secretariaat krijgt niet de schuld

“De werkgever verdedigde zich door te zeggen dat dit kwam doordat zijn sociaal secretariaat een fout (een “onoverwinnelijke dwaling”) had gemaakt. Hij voerde tevens aan dat zowel zijn sociaal secretariaat als de sociale inspectie, naar wie de betwiste arbeidsovereenkomst was opgestuurd, hierover geen enkele opmerking hebben gemaakt”, aldus advocaten Didier Berckmans en Alex Franchimont.

Het arbeidshof verwierp echter het argument van de werkgever. “Verwijzend naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie, herhaalt het hof dat een zogenaamde onoverwinnelijke dwaling veronderstelt dat aangetoond is dat iedere redelijke en voorzienbare persoon, geplaatst in dezelfde omstandigheden, op dezelfde wijze zou hebben gehandeld. Zelfs indien hij slecht geïnformeerd is geweest door een bevoegde persoon kan de werkgever zich niet verschuilen achter de onoverwinnelijke dwaling om zo zijn verplichtingen te ontlopen.”

“De werkgever moet dus het achterstallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremie die gevorderd zijn door zijn ex-verkoopster betalen. Het juridisch kader bij deeltijdse arbeid is dus zeer strikt en het is cruciaal om dit nauwgezet na te leven”, besluiten Didier Berckmans en Alex Franchimont, advocaten bij Laga.

Let dus steeds op bij het tekenen van een arbeidsovereenkomst en zorg dat beide partijen op de hoogte zijn van de wetgeving rond deeltijds werken.

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/opgelet-met-een-deeltijds-contract/

Rechten als deeltijds werknemer

Wat zijn nu juist je rechten als deeltijds werknemer? Het is niet altijd even gemakkelijk om te weten waar je recht op hebt en wat het verschil is tussen deeltijds en voltijds werken. Om die onduidelijkheid de wereld uit te helpen vind je hieronder een overzichtje van de belangrijkste rechten als parttimer:

  1. Geen discriminatie

Als deeltijds werknemer moet je evenveel verdienen per uur als een voltijdse collega.  Je hebt net als je voltijdse collega’s recht op klein verlet (verlof bij een overlijden of huwelijk van familielid, zie het arbeidsreglement in je bedrijf) tijdens dagen waarop je normaal gezien zou werken. Werk je met een vast uurrooster en valt een (vervangende) feestdag samen met een dag waarop je normaal werkt, dan heb je recht op die feestdag.

Werk je met een veranderlijk uurrooster, dan heb je voor een feestdag die niet samenvalt met je werkdag recht op de betaling van een forfaitair loon (vast bedrag) dat volgens bijzondere regels berekend wordt. Je hebt recht op betaald verlof in verhouding tot je uurrooster. Ga je minder uren werken, dan zal je ook minder verlofdagen hebben dan voorheen.

  1. Recht op een arbeidscontract

Je hebt recht op een schriftelijk arbeidscontract voor je deeltijds werk. Dit moet in orde zijn ten laatste op de dag dat je begint te werken. Dit contract moet vermelden hoeveel werkuren je zal presteren en wat je specifieke uurrooster zal zijn. Dit werkrooster moet ook in het arbeidsreglement opgenomen worden. Heb je een veranderlijk uurrooster (waarbij de werkuren en werkdagen niet op voorhand zijn gekend) dan moet: in je contract alleen de gemiddelde arbeidsduur staan voor een bepaalde periode (doorgaans maximum één trimester), en niet de specifieke uren en dagen waarop je werkt; je minstens 5 dagen op voorhand geïnformeerd worden over je uurrooster.

Als je uurrooster niet tijdig bekend gemaakt werd, wordt er nadien aangenomen dat je voltijds werkte (en dit voor de volledige duur van je arbeidscontract). Het is aan de werkgever om aan te tonen dat je toch slechts deeltijds gewerkt hebt.

  1. Minimale arbeidsduur

Je werkgever moet je wekelijks minstens 1/3de van een voltijds uurrooster laten werken. Elke prestatie moet minstens 3 opeenvolgende uren duren (een dag kan wel verschillende prestaties omvatten, bijv. 3 uur ’s morgens en 3 uur ’s avonds).

Hiervan kan enkel afgeweken worden bij collectieve arbeidsovereenkomst of Koninklijk Besluit. Dit is ondermeer het geval voor schoonmakers, handelsvertegenwoordigers, huispersoneel of voor wie werkt bij de openbare diensten. Ook wanneer je een vast uurrooster krijgt van minstens 4 uur per prestatie kan afgeweken worden van de regel dat je minstens 1/3de van een voltijds uurrooster krijgt.

  1. Vervoerskosten

Je hebt recht op – verhoudingsgewijs – dezelfde bijdrage vanwege je werkgever als de voltijdse werknemers. Maak je gebruik van het openbaar vervoer, weet dan dat er speciale abonnementen bestaan voor deeltijdse werknemers die niet elke dag werken.

Wens je nog wat meer informatie over de rechten en plichten als deeltijds werknemer? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid of lees dit document eens door.

Bron:Abvv